Matematické funkcie Excel v jednoduchom vysvetlení

by spravca

Matematické funkcie sú základom tabuľkového editoru Excel. Tie najdôležitejšie sú vložené priamo v programe. Výsledok teda dostanete v priebehu pár sekúnd.

Pri dobrej znalosti možno pomocou Excelu riešiť jednoduché príklady i zložité matematické otázky. Ako sa potrebná funkcia nazýva podľa programu, ako funguje a kedy ju použiť?

Základné matematické funkcie

Nižšie si priblížime základné matematické funkcie pre bežné zaobchádzanie.

Absolútna hodnota

Absolútna hodnota sa v matematike vždy rovná kladnému nezápornému číslu. Číslo v podstate vyjadruje vzdialenosť danej hodnoty od nuly.

Absolútna hodnota je základná matematická funkcia v Exceli. Využíva sa napríklad pri riešení matematických problémov, kde je potrebné vyjadriť, že daná premenná môže nadobúdať rovnakú hodnotu s plusom i mínusom. Dokážeme ňou vyjadriť interval, vzdialenosť bez ohľadu na znamienko.

V Exceli vložíme absolútnu hodnotu aplikáciou funkcie s názvom ABS. Zadávame v tvare =ABS(-8) alebo =ABS(A2) s použitím adresy bunky. Výsledok výrazu je 8.

Suma

Suma predstavuje sčítanie viacerých číselných hodnôt. Výsledkom je číslo  predstavujúce súčet daných sčítancov. Suma je jednou z najbežnejších funkcií. V praxi sa používa pre získanie celkového počtu reálnych vecí, ktoré hodnoty predstavujú.

V Exceli sumu zadáme pomocou funkcie SUM alebo rozšírenej funkcie SUMIF. V prvom prípade by to bolo v tvare =SUM(1;7;9;3) alebo =SUM(A5:A8) predstavujúc adresy krajných buniek z rozsahu buniek sčítavaných.

Priemer

Priemer predstavuje strednú hodnotu zo súboru hodnôt zadaných. Počíta sa jednoduchým vzťahom zo súčtu čísel delených ich počtom. Priemer je veľmi výpovedným ukazovateľom pre štatistiku každého druhu. Všetky kurzy Excelu tento ukazovateľ vyučujú.

Na získanie priemeru v Exceli využívame funkciu =AVERAGE(F5:F7) alebo =AVERAGE(10;11;12) s výsledným priemerom 11.

Logaritmické matematické funkcie

Logaritmus úzko súvisí s exponentmi, čiže mocninami. Každý logaritmus obsahuje základné číslo, ktoré budeme umocňovať a výsledok mocnenia. Kurzy Excelu výsledok logaritmu vysvetľujú ako vlastne číslo, na ktoré potrebujeme umocniť základ s výsledkom X. S logaritmom možno prevádzať celý rad matematických úprav napomáhajúcich riešeniu zložitých technických otázok.

Pre logaritmus s ľubovoľným základom v Exceli zvolíme funkciu =LOG(H5;H6) alebo =LOG(9;3) kde 9 je nazývané ako číslo a 3 ako základ (výsledok je 2). Pre dekadický logaritmus, alebo logaritmus o základe 10, použijeme =LOG10(G12) alebo =LOG10(10) s výsledkom 1. Prirodzený logaritmus je logaritmus pri základe e, čiže Eulerovho čísla. Vypočítame ho matematickou funkciou =LN(C17) alebo =LN1 s výsledkom 0.

You may also like