Konečný užívateľ výhod: Do akých registrov sa zapisuje?

by spravca

Stretli ste sa už niekedy s pojmom “konečný užívateľ výhod”? Pre vysvetlenie, jedná sa o fyzickú osobu, ktorá ovláda či kontroluje právnickú osobu. Rovnako tak sa uvedeným termínom označuje aj fyzická osoba, v ktorej prospech právnická osoba vykonáva svoju činnosť či obchod. Podľa zákona táto fyzická osoba musí byť zapísaná do obchodného registra.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Podľa zákona sa za konečného užívateľa výhod označuje fyzická osoba, ktorá má priamy aj nepriamy podiel či ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní. Ďalej uvedená fyzická osoba, ktorá môže vymenovať, ustanoviť či odvolať štatutárny, riadiaci, regulačný alebo kontrolný orgán v právnickej osobe. Konečný užívateľ výhod je tiež fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom alebo má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby.

Väčšinou sa koncovými používateľmi chápu spoločníci, akcionári, tichý spoločníci a štatutárov. Ak zadávate do vyhľadávania “konečný užívateľ výhod obchodný register“, nájdete ponuku na registráciu do obchodného registra, ktorá vyjde napríklad u eTuls na 90 euro.

Kto musí zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Ak plánujete pustiť sa do podnikania, mali by ste vedieť, že ako právnická osoba musíte zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra, a to v prípade, že zakladáte obchodnú spoločnosť aj družstvo. Povinnosť sa vzťahuje na všetky spoločnosti, ktoré nie sú subjektom verejnej správy. V neposlednom rade je konečný užívateľ výhod žiaduci u neinvestičných fondov, neziskových organizácií a nadácií a podobne.

Údaje o konečných užívateľov výhod nie sú verejne prístupné, ale k dispozícii ich bude mať iba určité orgány verejnej moci, ako sú finančné polície, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a podobne.

You may also like